Početna > Izdanja > Broj 137 > Edukacija - Intervju Dejan Čika

Dejan Ćika, direktor Skijališta Srbije

Kopaonik će ove zime biti centar skijaškog sveta

Pozitivnoposlovanje i uspešniposlovnirezultatibilisuimperativ u vremeKorone, a nekisu i u ovoizuzetnoteškovremezatursitičkuprivreduoborilirekorde! Pre neštovišeoddesetdanazavršena je letnjasezona u planinskomcentruKopaonik, posle 107 danarada. Skijališta Srbije suzavišeod 3 mesecaostvarilaizuzetneposlovnerezultate, a oboren je i rekordposećenostiodkadapostojeletnjisadržaji na ovojplanini. Nakonveomauspešnogleta, ovopreduzećenastavljapunomparom da radi i pripremapočetakskijaškesezonečijipočetak se najavljujevećprvogvikendadecembra.Direktor Skijališta Srbije DejanĆikaističe da se naKopaonikutrenutnogradi i završavaistorijskivažanprojekatzasrpskiturizam, gondola od Brzeća do MalaogKaramana, a napravljenesu i novestaze.

Letnjasezona je zanama. I poredtrenutneaktuelnesituacije, Skijališta Srbije imajučime da se pohvale. Kakostezadovoljnirezultatima?

Letnjasezona u planinskicentrima je ostvarilarezultatekojisupremašilinašaočekivanja.LetnjisadržajinaKopaonikusuradili 107 dana i promet i brojposetilaca je povećan 2.7 puta u odnosu na letoprošlegodine. Izuzetnozanimljivisadržaji, prijatne temperature i potpunoobezbeđena i sigurnadestinacijasapoštovanjemsvihmerapredostrožnostikojupreporučujulekari i nadležneinstitucijedoprinelisu tome da Kopaonikovogletabudejednaodnajposećenijihturističkihdestinacija u Srbiji. Posetiocisu i ovogletamogli da uživajusaporodicom i prijateljima u pešačkimturama, vožnjibobom na šinama, panoramskojvožnjižičaromili da se oprobaju u avanturističkoj vožnji električnihbicikalaili mountain bike-ova i mountain cartova. Za one kojisuželi da ostanu u formi do sledećezimskesezone, celogletaradila je stazazaletnjeskijanje, a tokomčetirivikendaorganizovanesu promo cenezaletnjesadržaje.

Ne možemo da započnemo ovaj razgovor, a da se ne osvrnemo na prošlu zimsku sezonu. Kako je protekla je ona protekla i da li je bilo nekih gubitaka zbog ranijeg zatvaranja ski sezone?

Prošlogodišnja skijaška sezona se, na žalost, zbog svima već poznatih okolnosti pod kojima živimo već 8 meseci, završila nešto ranije, 20 dana pre planiranog završetka sezone. Zbog epidemije Korona virusa, Skijališta Srbije su, kao i ceo svet, morala ranije da završe turističku sezonu. Ipak to se nije odrazilo na rezultate i poslovanje, s obzirom da je skijaška sezona bila zaista izvanredna i da smo od početka decembra pa do proglašenja vanrednog stanja i zatvaranja sezone zabeležili izuzetnu posećenost i interesovanje turista za srpske planine. U kontinuitetu, tokom 4 meseca svakog dana na stazama Kopaonika beležili smo između 6 i 7 hiljada skijaša. To je zaista odličan pokazatelj da smo sve konkurentniji skijalištima u Evropi i da dobro radimo svoj posao. Tome je doprineo sistimski planiran razvoj i uređenje skijališta, kao i sama organizacija, profesionalizam i priprema staza koja je na svetskom nivou.

Poznato je da Skijalita Srbije paralelnosaletnjomsezonomvrednorade i spremaju se zazimu. Šta novo čekaskijašeovo ski sezone?

Nakonveomauspešnogleta, ubrzanonastavljamosapripremamazimskesezone. Ovegodinesmovanrednovredni i rešavamojednoodnajvažnijihprojekatazasrpskituriozam. Gondola kojaćepovezovatiturističkonaselejeBrzećesacentromKopaonika je zanas, a i zaSrbijuveomavažnainvesticija. Osimštoćedoprinetirazvojupodnožijaoveplanine, rasteretićesam centar skijališta. Doprineće da se smanjibrojvozilanaKopaoniku i omogućićeturistima da na veomaudaoban, brz i laknačindođu do centraskijališta i uživaju u svomomiljenomsportu. Uporedosatimradilismo i na proširenju ski centra, pa ćetakoKopaonikovezimedobitičak tri novestaze.

Poznato je da Skijališta Srbije prate svetsketrendove i da idu u koraksanovimtehnologijama. PrehodnihgodinasteunapredilisistemzakontrolukaratanaStarojplanini i Torniku, a ovegodine je na red došao i našnajveći ski centra, Kopaonik. Štaćeovajsistemomogućitiskijašima i borderima?

Jakonam je važno da korisnicimanašihuslugapružimonajboljumogućuuslugu i da kadadođu u nekiodnaših ski centaraimajuutisak da subaštugde i treba da budu, u jednomsavremenom, modernomskijalištuOvajsistemosimštoolakšavaprolazskijaša, značajnoćepoboljšatisamukontrolu i korišćenja ski karata. Pred toga, on sasobomnosijošpogodnosti, a jednaodnjih je i najsavremenijaplatformaza online kupovinu. Ovesezonepružamokorisnicimabeskontaktnopreuzimanje ski karataprekoaparatatzv pickup box-ova.Sanovimsistemompružićemomogućnostkorisnicima da kupljenukartumogu da korsitevišesezona i da u tokuistesezone na veomajednostavannačindokupedaneskijanja.

On line kupovina je definitivnobudućnost u svimoblastimatrgovine, a Skijališta Srbije gajetaj trend većnekolikogodinaunazad i možemo da kažemo da se prvi u ovomdeluEvropekojipružatenajbebezdniju i najudobnijumogućnostskijašima da dođu do svoje ski karte. Kadaovegodinepočinjupopusti i pretorpdajaputem web shopa?

Trudimo se da skijašima i borderimanasvemogućenačineolakšamo i da na štomogućinačinudobnijeobavekupovinu i da svojukartuimajuznatnoranijeodpolaska na skijanje. Zatoovegodinepočinjemosapretprodajom ski karata od 15. novembrakadaćesvizainteresovanimoći da kupekartesapopustom od 15 posto. Pretprodajasaovimpopustomćetrajati od 15. do 30.novembra, nakončegakrećepopustkojismonekadadavali u terminimakada se održavasajam Expo zim, kogaovegodinenećebiti, alizatonemarazloga da se skijašimauskrati ta mogućnost. Nastavakpopustaod 10 postokreće od 1. do 10 decembra, a nakonovogperioda, skijašićeimatiprilike da samoputem web shopa do krajasezonekupujukartesapopustom od 5 posto. Ovuodlukusmodonelikakobismoskijašima i borderimapružilimogućnost da nabrz i jednostavan i povoljannačin, beskontaktnodođu do svoje ski karte i uživajutokomcelezimskesezone na planini. Ponavaljm da ovipopustivažesamoza online kupovinu.

Mnogezanimacena ski karata. Da li je cenovnikmenjan u odnosunaprethodnugodfinu i da li postojenekenovine?

Ono štoćeobradovatisveskijašejeste da cenovnikkoji je usvojenjoš 2018.godine nećemomenjati i da ćeceneostatatiiste. Iakosmoimaliveomaznačajneinvesticijeprethodnihgodina i da ovegodinerealizujemonajvećiprojekat, gondoluBrzeće-Mali Karaman, kao i izgradnjunovihskijaškistaza, odlučilismo da ceneipakostanuovegodineiste. Ono što je novinajeste da ovegodinenećemoimatiobavezandeopzitza ski karte, kao i to da ćeskijašikojikupečuvenukartu “10 u sezoni” imatimogućnost da koriste i noćnestaze, što do sadanije bio slučajsaovomkartom.

Kopaonik se na velika vrata vraća na evropsku mapu najboljih skijališta. Tome ide u prilog i organizacija Evropa kupa 2021.godine. Šta će znači organizacije jednog ovako velikog takmičenja?

Evropakup je jednoodnajprestižnijih takmičenja i veoma sam ponosan što će Srbija, odnosno Kopaonik biti domaćin najboljim evropskim skijašicama. Poverenje koje nam je ukazala Međunarodna skijaška organizacija, kao domaćinu jednog ovako značajnog sportskog događaja, zapravo je veliko priznanje za naš trud i rad. Ovim smo pokazali da stojimo rame uz rame sa evropskim ski centrima, da je ski centar Kopaonik, svojom organizacijom, uređenošću i skijaškim kapacitetima dostigao najviši nivo kao turistička, ali i sportska destinacija. Još jednom smo pokazali da su se naši abiciozni planovi, vredan rad i adekvatno ulaganje u skijašku infrastrukturu višestruko isplatili i dali odlične rezultate, a dovođenjeEvropakupa je jednoodnjih. UpravozbogovogtakmičenjaćeKopaonik u februaru 2021. godinebiti centar skijaškogsveta. Srbijaćetadaprvi put u istorijibaš na ovojplaniniokupitinajboljeskijašiceEvropekojećepokazatisvojeskijaškoumeće u disciplinama slalom i veleslalom.

S obziromnatrenutnuepidemiološkusituaciju, kakoće Skijališta Srbije da organizuju rad tokosezone?

Skijališta Srbije kaoodgovornojavnopreduzećepreduzimasve mere kako bi korisnicinašihuslugabilimaksimalnozaštićeni i bezbedni.Poštovanjevećpropisanihmera i držanjerastojanja i socijanogdistanciranje je svakakoobavezno.Kako je zima u pitanju i zimskovreme, rukavice se podrazumevaju, a maske i bandane (zaštitnemaramezasneg i hladnoću) ćesvakakobitiobavezneprilikomukrcavanja na žičare. Prilazžičaramaćebitiregulisan, prodajnamestaobezbeđena, a postoji i mogućnost online kupovine ski karata.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista