homepage_name! > Izdanja > Broj 161-162 > Intervju - Ljubodrag Savić

E-faktura olakšava poslovanje privrednih subjekata

Prof. dr Ljubodrag Savić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Koje su najveće prednosti uvođenja e-faktura prvenstveno kada je reč o privredi, a koje su prednosti za ekonomiju i državu u celini?

Pre svega značajno se povećava nivo pravne sigurnosti, jer će dokazivanje prijema faktura biti olakšano činjenicom da je ona registrovana u sistemu e-faktura. Istovremeno se s primenom Zakona o elektronskom fakturisanju reguliše i pitanje da li je faktura osnovana, odnosno da li su ispunjene sve predviđene zakonske norme da bi ona bila pravno valjana. Sistem e-faktura omogućava i punu informaciju o statusu faktura, što korisnicima pruža mogućnost praćenja i pravovremenog reagovanja, odnosno rešavanja eventualnih problema s poslovnim partnerima.

Efikasno funkcionisanje sistema e-faktura će ubrzati i olakšati poslovanje privrednih subjekata, ali i smanjiti troškove izdavanja i čuvanja faktura. Korišćenjem e-faktura, povraćaj PDV-a će biti moguć u znatno kraćem vremenskom periodu. Ukoliko se ulazna i izlazna faktura poklope u sistemu, povrat PDV-a će biti u danu, a ne, kao što je do sada bio slučaj, 45 dana. Time će, kako poručuje srpski ministar finansija Siniša Mali, biti rešena jedna od osnovnih zamerki koje se mogu čuti od strane privrede u vezi s povratom PDV-a. Sistem e-faktura će značajno podići i mogućnost efikasnije kontrole trošenja budžetskih, ali i drugih sredstava javnih preduzeća i drugih institucija, organizacija lokalnih samouprava i zajednica.

- Na koji način privreda može prepoznati prednosti iz pozicije u kojoj se nalaze kada još uvek nisu počeli da rade B2B?

Uvođenje i implementacija sistema e-faktura stvara dobre uslove i za međusobno poslovanje u okviru B2B sektora, odnosno privatnog sektora, omogućujući efikasniju, jednostavniju i bržu komunikaciju sa ostalim poslovnim korisnicima iz sektora privatne privrede. Kvalitativno nova etapa u funkcionisanju srpske privrede će nastupiti kada efikasno zaživi sistem e-faktura između privatnog i javnog sektora srpske privrede.

- Kako se sistem e-faktura koji je implementiran u zemljama Evrope pokazao do sada?

EU Direktivom 2010/45/EU o PDV-u, definisana je elektronska faktura kao dokument koji sadrži neophodne informacije i koji je izdat, poslat i primljen u bilo kom elektronskom formatu. Evropska komisija je u Digitalnoj agendi EU za 2020. godinu istakla da e-fakturisanje treba da postane dominantan način fakturisanja širom država članica EU, zbog očiglednih prednosti koje e-fakturisanje pruža. Istovremeno je istaknuto da se ušteda koju može da obezbedi e-fakturisanje procenjuje na oko 64,5 milijardi EUR godišnje za preduzeća u okviru Jedinstvene zone plaćanja u evrima (SEPA).

Prema dostupnim podacima, sistem e-faktura prema javnom sektoru uspostavljen je u Portugalu 2012. godine, Austriji i Italiji 2014. godine, Danskoj i Španiji 2015. godine i Estoniji i Francuskoj 2017. godine, što znači da je samo manji broj zemalja EU uključen u sistem e-fakture, dok se ostale zemlje pripremaju da to učine.

Evropskom direktivom predviđeno je i da su sve države članice bile obavezne da do kraja 2018. godine uvedu sistem e-faktura. Imajući u vidu da je ovo veoma složen i zahtevan posao ne treba da čudi što to još uvek nije učinila većina članica EU. S druge strane treba pohvaliti napore države Srbije da uvede efikasan sistem e-faktura, što će veoma značajno olakšati i ubrzati funkcionisanje srpske privrede, ali i povećati efikasnost rada državne uprave.

- Ako analizirate koje su zemlje do sada prošle ili prolaze kroz uvođenje e-faktura, koliko je Srbija u prednosti u odnosu na mnoge članice EU, ali i Balkan?

Raspoloživi podaci pokazuju da je manji broj zemalja EU ušao u proces uvođenja e-faktura i to samo za državni sektor. Srbija se prelaskom na sistem e-faktura pridružuje ovoj grupu EU zemalja, pri čemu treba naglasiti da naš sistem e-faktura ima ambiciju da osim javnog obuhvati i privatni sektor.

- Proces digitalizacije je potreba savremenog društva. Koliko je to važno za mlade generacije kojima predajete, jer je to potreba da se po završetku fakulteta brže uklope u privredu?

Ekonomski fakultet u Beogradu je odavno počeo da koristi savremenu digitalnu opremu, ali i da upoznaje studente s najsavremenijim načinima poslovanja i funkcionisanja modernih tržišnih privreda u EU, ali i razvijenom svetu. U komunikaciji s našim studentima, zaposlenima i u državnom i privatnom sektoru, ali i s vlasnicima preduzeća, rukovodiocima u državnoj upravi i brojnim drugim institucijama i organizacijama, vrlo često dobijamo pohvale, ali i potvrdu da školujemo veoma dobre kadrove koji se lako uklapaju u različite zahteve poslodavaca i prednjače u uvođenju savremenih načina poslovanja.

berza_title!

fondovi_title!

kursna_title!