Početna > Izdanja > Broj 142 > Edukacija - Rubrika pricali smo o (Danilo Đurović)

Danilo Đurović direktor za upravljanje rizicima, Mobi Banka

U svakodnevnom poslovanju banke su izložene velikom broju rizika koje na bazi unapred utvrđenih procedura, standarda i politika nastoje da identifikuju, mere, procenjuju i minimiziraju svodeći na nivo koji je prihvatljiv. Savremeni finansijski tokovi, procesi globalizacije, nestabilnost finansijskog tržišta i sve veća konkurencija među finansijskim institucijama, nameće potrebu uvođenja inovacija u poslovanju. Koje mere preduzimate u procesu upravljanja rizicima?

Razvoji novih tehnologija, prelazak s „klasičnog“ na digitalno bankarstvo i jačanje konkurencije, ne samo među finansijskim institucijama već i kroz ulazak raznih Fintech kompanija na tržište bankarskih i finansijskih usluga, doveli su do toga da je uvođenje inovacija u poslovanju postalo pitanje opstanka.

Mobi Banka je nedavno proslavila šesti rođendan izuzetno ponosna na svog petstohiljaditog korisnika i pionirsku ulogu na tržištu. Sada samo nekoliko meseci nakon toga ovaj broj prelazi 550 hiljada. Kao prva srpska i regionalna digitalna banka, verujemo da smo učinili mnogo na razvoju digitalizacije, podizanju svesti o elektronskoj trgovini, ali i da smo, biću neskroman, potpuno promenili način obavljanja bankarskih poslova.

U takvom novom digitalnom okruženju funkcija upravljanja rizicima dolazi u prvi plan. Kao jedna od ključnih funkcija susreće se sa izazovom kako da unapredi identifikaciju, merenje i održavanje odgovarajućeg odnosa između preuzetog rizika i prinosa. U tom smislu fokus razvoja se pomera s reaktivnog i integrisanog pristupa upravljanju rizicima na takozvani prediktivni pristup. Tri osnovna cilja su da se smanji uticaj preuzetih rizika na finansijski rezultat, funkcionisanje i reputaciju banke, da se smanji uticaj efekata ljudske greške, kao i da se rizici predvide pre nego što se materijalizuju.

Praktično, to se ogleda pre svega u razvoju prediktivnih modela za kreditne rizike koji su obično i najznačajniji rizici kojima je banka izložena. Za razvoj prediktivnih modela ključno je da postoje raspoloživi interni i eksterni podaci, odgovarajućeg kvaliteta i strukture, napredni alati za analizu podataka, npr. „machine learning“ alati, ali i obučen kadar zadužen za razvoj i validaciju modela. Kako su informacione tehologije blisko povezane s funkcijom upravljanja rizicima, cilj nam je da naš kadar bude kontinuirano obučavan u korišćenju novih tehnologija, kao i implementaciju najsavremenijih alata. Pored boljeg upravljanja rizicima to će nam omogućiti da našim klijentima u narednom periodu ponudimo paletu inovativnih proizvoda u skladu s njihovim potrebama.

U prethodnom periodu smo u Mobi Banci razvili više prediktivnih modela ne samo u delu upravljanja rizicima, već i u delu identifikacije potreba naših klijenata jer su u pitanju povezane komponente. U narednom periodu, pored unapređenja prediktivnosti ovih modela, planiramo i uvođenje novih. Izuzetno smo ponosni što će Mobi Banka biti jedan od partnera Vlade Republike Srbije u pilot projektu zajedno sa eUpravom koji će potpuno promeniti budućnost bankarstva u Srbiji.

Imajući u vidu da živimo u informacionom dobu adekvatno obrađena i procenjena informacija o novcu vrednija je od samog novca. Mobi banka fokusira svoju viziju na činjenici da u ovom novom okruženju neće preživeti ni najjači ni najpametniji, već oni koji se najbolje prilagode, sačuvaju poverenje korisnika i najbolje upravljaju rizicima.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista