Početna > Izdanja > Broj 097 > Workshop 097

Šta rade finansijski menadžeri?

Finansijski menadžer igra, ili bi tako trebalo da bude, veoma značajnu ulogu u određiva¬nju ciljeva firme, deter¬minisanju menadžment politike i u finansijskom uspehu firme. Otuda se odgovornosti finansijskog menadžera mogu odrediti tako da uključuju:

Finansijsku analizu i planiranjedeterminisanje iznosa fondova koji su potrebni firmi; ako ste veća firma koja ima namere da ostvaruje višu stopu rasta biće vam potrebni veći fondovi (kapital).

Donošenje investicionih odluka–alokacija fondova u specifične oblike sredstava (to je upravo ono što vaša firma poseduje). Finansijski menadžer donosi odluke vezane za mešavinu (eng. Mix) i tipove sredstava koje je pribavila i kojima raspolaže firma, mogućim modifikacijama i zameni osnovnih sredstava, posebno kada produktivni delovi fiksne imovine postaju neefikasni i tehnološki i ekonomski zastareli.

Donošenje odluke o finansijskoj strukturi i strukturi kapitala–pribavljanje fondova po povoljnim uslovima (na primer po nižim kamatnim stopama, sa datom pozicijom gotovine i postojećim nivoom zaduženosti firme). Odluke kako će se pribavljati fondovi u mnogome zavise od toga da li je firma već suočena sa problemima neadekvatnog novčanog toka. Ako je to slučaj, bolje je koristiti dugoročne izvore finansiranja.

Menadžment finansijskih resursa–finansijski menadžment pozicije gotovine firme, zaliha i potraživanja radi postizanja više stope rentabilnosti pri datom nivou rizika.

Funkcije finansijskog menadžera:

A. Planiranje:

Dugoročno i kratkoročno finansijsko i korporativno planiranje

Budžetiranje tekućeg poslovanja i kapitalnih rashoda

Vrednovanje performansi (rezultati poslovanja)

Politika cena i predviđanje prodaje

Analiza uticaja ekonomskih faktora

Procena preuzimanja drugih firmi i dezinvesticija

B. Pribavljanje kapitala:

Kratkoročni izvori; troškovi i aranžmani

Dugoročni izvori; troškovi i aranžmani

Interno generisanje fondova

C. Administracija fondova:

Menadžment gotovine

Aranžmani sa bankama

Prijem, čuvanje i distribucija hartija od vrednosti i obaveza firme

Menadžment kredita i potraživanja firme

Menadžment specijalnih fondova firme (penzije, razvoj, ekstra osiguranje)

Menadžment investicionog portfelja

D. Računovodstvo i kontrola:

Zasnivanje računovodstvenih politika

Razvoj i izveštavanje o računovodstvenim podacima

Troškovno računovodstvo

Interna revizija

Sistem i procedure

Izveštavanje državnih kontrolnih organa

Podnošenje izveštaja i interpretiranje rezultata operacija top menadžerima

Poređenje performanse sa planovima poslovanja i standardima

E. Zaštita sredstava (imovine):

Obezbeđenje polisa osiguranja

Zasnivanje zdravih internih kontrola

F. Administracija poreza:

Zasnivanje poreskih politika i procedura firme

Priprema poreskih izveštaja

Poresko planiranje

G. Odnosi sa finansijskim investitorima:

Održavanje dobrih odnosa sa investicionom zajednicom

Konsultovanje sa analitičarima javne finansijske informacije

H. Vrednovanje i konsalting:

Konsultovanje i savetovanje sa ostalim izvršnim direktorima o biznis politikama firme, poslovanju, ciljevima i stepenu efektivnostiostvarenjaovih elemenata.

I. Menadžment informacionih sistema:

Razvoj i korišćenje računarske tehnologije

Razvoj i korišćenje informacionih sistema za menadžere

Razvoj i korišćenje sistema i procedura

Prethodni pregled predstavlja funkcije modernog finansijskog menadžera prema definiciji Insti­tuta izvršnih fi­nansij­skih di­rektora u SAD (eng. Financial Executives Institute), koji je nacio­nalna organizacija finan­sijskih mena­džera. Ovaj model u potpunosti odgovara našim potre­bama i perspektivama razvoja struke finansijskih me­nadžera u Srbiji. U svakom slu­čaju od veličine potrebe firme, njenih spo­sobnosti, posebno sposobnosti tima top menadžera za­visi u kojoj će meri prethodne odgovornosti biti razuđene i razvijene.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista