Početna > Izdanja > Broj 086 > Workshop 086 - Nikola Stajić

Workshop Poslovna edukacija:

Mnogo puteva – malo izlaza

Stotine hiljada i milioni menadžera širom sveta, lideri, profesionalci, pohađaju brojne kurseve i obuke koji su primarno usmereni na sticanje novih visokovrednih veština. Poslovna edukacija, radionice, seminari, mentorski rad, jesu najbolji način da se pokrije više desetina oblasti i polja biznis menadžmenta i razvoja radne snage. U svetu, a sve više i u Srbiji, vredni su seminari koji jačaju poslovnu organizaciju firme i vrednost učesnika kao pojedinaca.

Seminari i različiti programi obrazovanja i sticanja veština koji se organizuju u okviru firmi i eksterno, usko se usmeravaju na sledeće ključne oblasti:

·analitičke veštine,

·biznis analizu i kvalitet,

·veštine unapređenja biznisa,

·pisanje za potrebe biznisa,

·veštine komuniciranja,

·usluge kupcima,

·finansije i računovodstvo,

·menadžment ljudskih potencijala,

·menadžment informacione tehnologije,

·interpersonalne veštine,

·biblioteka informacione tehnologije i infrastrukture,

·menadžerske veštine i veštine nadzora,

·marketing,

·kancelarijska i administrativna podrška,

·veštine prezentovanja,

·menadžment projekata,

·menadžment nabavke i snabdevanja,

·prodaja,

·menadžment strateške alijanse,

·strateško planiranje,

·razmišljanje i inovacije,

·menadžment vremena,

·obuka i razvoj.

Najpopularniji seminari u svetu su u oblastima:

·veština unapređenja biznisa: psihološka obuka zaposlenih, posebno ugroženih društvenih grupa; unapređenje analitičkih veština sa ciljem efikasnog korišćenja poslovnih informacija; unapređenje produktivnosti, kroz unapređenje sopstvene produktivnosti i samih procesa menadžmenta; unapređenje efektivnosti pojedinačnih menadžera;

·komunikacionih veština: pisanje za potrebe biznisa; unapređenje međuljudskih odnosa na poslu; unapređenje sopstvene karijere, unapređenje komunikacije; jačanje sopstvenog uticaja na poslu; usklađivanje ciljeva, rezultata i autoriteta menadžera; ostvarivanje ciljeva bez korišćenja autoriteta; rešavanje konflikata; razvoj efikasnih strategije efektivnih veština predstavljanja;

·finansija i računovodstva: osnovni koncepti finansija i računovodstva za nefinansijske menadžere;

·liderskih veština: razvoj kritičkog mišljenja; razvoj liderskih veština, stilova i poverenja kroz prenos jasne vizije i načina kako da se unapređuju poslovne performanse i profit; korišćenje emocionalne inteligencije za efikasno liderstvo; šta je sve potrebno da menadžer postane pravi vođa, kako inspirisati i uticati na ostvarenje rezultata;

·veština menadžmenta i nadzora koji spremaju za više ešalone korporativnog menadžmenta; unapređenje efektivnosti menadžmenta, kako od višeg osoblja prerasti u pravog menadžera; veštine potrebne savremenom menadžeru i nadzorniku; transformacija od operativnog menadžmenta ka strateškom vođstvu; situaciono vođstvo; kako uspešno upravljati ljudima na poslu; nove menadžerske veštine za nove potrebe; upravljanje vremenom;

·marketinga i fokusiraju se na pitanja marketinškog akcionog plana usmerenog na uspeh;

·upravljanja projektima sa uvodima u ovu kompleksnu oblast; obučavaju one menadžere koji se nisu usko specijalizovali za upravljanje projektima da shvate osnovne principe; razvijaju osnovne veštine upravljanja projektima za uspešne projektne poduhvate;

·strateškog planiranja koji uvode u oblast razvoja najboljih strateških biznis planova koji su podrška ostvarenju ciljeva kompanije.

Novi seminari koji su veoma interesantni za menadžere u svetu su:

·unapređenja procesa Lean menadžment: kako isporučiti više sa manje, kako primeniti osnovne koncepte LEAN-a da se smanje neefikasnosti, snize troškovi i povećaju prihodi;

·uspešne veštine pregovaranja na poslu;

·komunikacione veštine: kako transformisati nepovoljne odnose u povoljne;

·finansijsko planiranje i analiza;

·liderstvo: načini maksimiziranja pojedinačnih, timskih i kompanijskih potencijala; kako voditi firmu do maksimalnog učinka;

·upravljanje projektima: unapređenja veština realizacije projekta; savremena programska rešenja i unapređenja saradnje na projektu, sastanaka i koordinacije komuniciranja;

·kroz menadžment lanaca snabdevanja usvaja se najbolja svetska praska, veštine i taktike, sve sa ciljem unapređenja konkurentne sposobnosti firme;

·obuka i lični razvoj nude mogućnost ovladavanjem veštinama kreiranja i razvoja online obuke sa ciljem da učesnici budu zainteresovani i angažovani, dok se aspekti virtuelnog trenera usmeravaju ka pripremi, razvoju i isporuci iskustava učenja uz visok angažman učesnika.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs

Berza

investicioni fondovi

kursna lista