Početna > Izdanja > Broj 040-041 > Skola osiguranja

Škola osiguranja

Rečnik osiguranja

U Srbiji posluje 26 društava za osiguranje, od kojih se 22 bave poslovima osiguranja, dok se četiri bave isključivo poslovima reosiguranja. Društva za osiguranje su podeljena na ona koja nude proizvode samo iz oblasti životnog osiguranja - takvih u Srbiji ima sedam, iz oblasti neživotnih osiguranja ima ih devet, dok postoji šest osiguravajućih kuća koje pokrivaju obe oblasti.
Kompanija „Dunav osiguranje“ je najveća osiguravajuća kuća registrovana za sve vrste osiguranja, najstarija je osiguravajuća kuća sa tradicijom osiguranja dugom više od 140 godina, ali predstavlja i jedinu nacionalnu kompaniju iz oblasti osiguranja kod nas.Uzevši u obzir da je Srbija u poslednjih dvadeset godina imala iza sebe specifičan i težak period, činjenica da razvoj tržišta osiguranja zaostaje u odnosu na zemlje iz okruženja, nije iznenađujuća. Ono što predstavlja ohrabrujući podatak jeste kontinuirani rast interesovanja građana za oblast osiguranja, iz godine u godinu.

Prema izveštaju Narodne banke Srbije za prvo tromesečje ove godine, došlo je do povećanja prodaje u oblasti životnih osiguranja u odnosu na isti period prošle godine, iako je i dalje vidna razlika u strukturi premije, jer je učešće neživotnih osiguranja iznosilo 84%, dok je učešće životnih osiguranja bilo 16%. Najveće učešće u strukturi premije zabeležilo je osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, zatim ostala osiguranja imovine, slede osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila i kasko osiguranje.

U cilju što bolje edukacije javnosti, odgovorićemo na pojedina pitanja i nedoumice vezane za pojmove iz oblasti osiguranja, kao i vrste osiguranja koje Kompanija „Dunav osiguranje“ nudi.

Pojam osiguranja

Opšte značenje reči „osiguranje“ na različitim jezicima označava pojam sigurnosti, poverenja, zaštite i obezbeđenja. Svrha osiguranja ne razlikuje se mnogo od ovog opšteg značenja, koje zapravo i ima ulogu pružanja sigurnosti. Osiguranje imovine i lica je odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju, u kome društvo za osiguranje (osiguravač) preuzima obavezu da osiguraniku ili trećem licu, u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja) naknadi štetu, u slučaju imovinskog osiguranja ili, ako je u pitanju lično osiguranje, da isplati ili isplaćuje određenu sumu novca, ukoliko nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da je osiguranik ispoštovao sve obaveze iz Ugovora o osiguranju.

Vrste osiguranja

Kompanija „Dunav osiguranje“ u svojoj ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja, tako da u zavisnosti od Vaših zahteva, možete da se opredelite za neko od postojećih osiguranja ili da konsultujete naš stručni tim, koji će Vam pomoći da pronađete specifično rešenje. Osnovna podela naših osiguranja jeste podela na:
• Osiguranje imovine
• Osiguranje lica
• Osiguranje transporta
• Osiguranje poljoprivrede i useva
• Osiguranje odgovornosti
• Putna osiguranja.


Osnovni pojmovi iz oblasti osiguranja

Osiguranik je pravno ili fizičko lice kome pripadaju prava iz osiguranja;
Korisnik osiguranja je lice kome osiguravač, na osnovu Ugovora o osiguranju, isplaćuje osiguranu sumu, odnosno naknadu;
Suma osiguranja je iznos na koji je imovina, odnosno imovinski interes osiguran i predstavlja najveći iznos obaveze osiguravača ugovoren za svaki osigurani slučaj (za osiguranje lica);
Osigurani slučaj je budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj, koji ima za posledicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem;
Rizik je mogućnost nastupanja jednog ekonomski štetnog događaja, na osnovu kojeg se sklapa osiguranje (osigurani slučaj);
Polisa predstavlja ugovor o osiguranju, koja sadrži sve najvažnije elemente ugovora;
Premija predstavlja iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju i sastoji se od funkcionalne premije i režijskog dodatka;


Dunav kontakt centar – 0800 386 286

Berza

investicioni fondovi

kursna lista